Obchodní podmínky internetového obchodu wooden-pools.eu s využitím komunikačních kanálů na dálku a poskytováním elektronických služeb.

Obchodní podmínky obsahují obecná pravidla pro nákup v internetovém obchodě, který prodávající provozuje a zpřístupňuje veřejnosti na internetové doméně wooden-pools.eu

Prodávajícím je „A&M“ RZEPA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, DIČ: 5492440516, REGON: 360835409, KRS: 0000544909, sídlo: ul. Szkolna 98, 32-641 Przeciszów.

§ 1 Definice

 1. Podmínky – odkazuje na tento dokument upravující rozsah služeb poskytovaných elektronickými prostředky a uvedený v čl. 8 Zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickými prostředky ( Zák. z roku 2002. Číslo 144, pozn. 1204 ve znění pozd. předpisů).
 2. Zákazník – je fyzická osoba (označovaná také jako Kupující), která dosáhla věku alespoň 13 let s tím, že u osob mladších 18 let musí souhlas udělit jejich zákonný zástupce (zákonný zástupce). Zákazníkem může být i právnická osoba nebo organizační složka bez obecného postavení právnické osoby (pokud jí však zvláštní předpisy přiznávají právní subjektivitu), která provádí nebo činí jednoznačné úkony svědčící o tom, že byla učiněna Objednávka, nebo využívá jiné služby poskytované Internetovým obchodem (to platí i pro Spotřebitele).
 3. Předmět transakce – veškeré zboží a služby uvedené a popsané na webových stránkách internetového obchodu. Prodávající zase vynakládá veškeré úsilí a dbá na to, aby nabídka uvedená na webových stránkách byla aktuální a odpovídala skutečnosti. V případě, že vybrané výrobky nebo služby nejsou k dispozici, zavazuje se prodávající o této situaci neprodleně informovat kupujícího telefonicky nebo e-mailem.
 4. Zbožím se rozumí jakákoli movitá věc, která je předmětem kupní smlouvy.
 5. Doplňková služba – je druh služby, kterou Poskytovatel služeb poskytuje Zákazníkovi s výjimkou Internetového obchodu, ale která souvisí s povahou nabízených a prodávaných produktů.
 6. Produkt – znamená veškeré Zboží a Doplňkové služby určené k prodeji/poskytování a zobrazené na webových stránkách Internetového obchodu.
 7. Kupní smlouva – smlouva o prodeji výrobků ve smyslu zákona o občanském zákoníku ( Zák. 1964, č. 16, pol. 93 v platném znění), která je uzavřena mezi poskytovatelem služeb a klientem prostřednictvím komunikace na dálku, včetně telefonického kontaktu.
 8. Internetový obchod wooden-pools.eu (označovaný také jako Obchod, Internetový obchod) – znamená online službu dostupnou na adrese wooden-pools.eu, která umožňuje Zákazníkovi zakoupit nabízené Produkty.
 9. Poskytovatel služeb – znamená „A&M“ RZEPA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA se sídlem 32-641 Przeciszów, u Szkolna 98, DIČ: 5492440516, REGON: 360835409, zapsaná v rejstříku podnikatelů vedeném Okresním soudem pro Kraków Śródmieście v Krakově, 12. obchodní oddělení, pod číslem KRS: 0000544909, e-mail: biuro@wooden-pools.eu, která je zároveň vlastníkem internetového obchodu wooden-pools.eu
 10. Strana – označuje Poskytovatele služeb i Zákazníka.
 11. Stránka obchodu – znamená jakoukoli webovou stránku (nebo podstránku) zobrazenou na adrese (doméně) wooden-pools.eu

§ 2 Obecné zásady

 1. Aby mohl kupující účinně zadat objednávku v tomto internetovém obchodě, je nutné, aby při zadávání objednávky kumulativně provedl takové úkony, jako je přečtení těchto obchodních podmínek a přijetí ustanovení a ujednání obsažených v obchodních podmínkách.
 2. Internetový obchod wooden-pools.eu se zabývá maloobchodním prodejem prostřednictvím internetu.
 3. Každý výrobek dostupný v nabídce internetového obchodu wooden-pools.eu je zcela nový, originálně zabalený, bez fyzických a právních vad a byl legálně uveden na polský trh v souladu s právními předpisy platnými na území Polské republiky.

§ 3 Zadávání objednávek

 1. Zadání objednávky zákazníkem je možné prostřednictvím speciálního interaktivního formuláře, který je k dispozici na upravené stránce/podstránce internetového obchodu. Objednávka na místo určené Zákazníkem specifikuje a informuje Zákazníka mimo jiné o parametrech, jako je druh Zboží, cena nebo množství (počet kusů).
 2. Správné zadání Objednávky Zákazníkem má za následek, že Prodávající zašle na e-mailovou adresu Zákazníka informaci o zadané Objednávce. Důležité je, že tyto informace nepředstavují potvrzení přijetí nabídky klienta. Jedná se pouze o informaci, že prodávající obdržel objednávku.
 3. Dalším krokem je postup ověření, zda lze předloženou Objednávku přijmout k plnění. Pokud Prodávající zjistí, že zadanou Objednávku není možné provést, zašle neprodleně na e-mailovou adresu Zákazníka informaci o odmítnutí zadané Objednávky.
 4. V případě, že Prodávající přijme Objednávku od Zákazníka, zašle neprodleně e-mailem zprávu informující Zákazníka o tom, že Objednávka byla schválena a že bylo zahájeno její zpracování. Jakmile zákazník obdrží tento typ prohlášení (schválení a zahájení plnění), je mezi stranami uzavřena smlouva o prodeji na dálku, tj. Kupující a poskytovatel služeb.
 5. Nastane-li situace, kdy je Zákazník Spotřebitelem, je Prodávající povinen nejpozději v okamžiku dodání Zboží Spotřebiteli potvrdit skutečnost uzavření Smlouvy o prodeji na dálku spolu s dohodnutými obchodními podmínkami, a to výhradně na trvalém nosiči.
 6. Objednávky v internetovém obchodě wooden-pools.eu lze zadávat jakýmkoli způsobem, který si zákazník vybere z následujících:
  1. prostřednictvím informačního systému na webových stránkách internetového obchodu wooden-pools.eu a e-mailem;
  2. telefonicky na čísle uvedeném pro zadávání objednávek (nebo na obecném čísle), které je uvedeno na webových stránkách internetového obchodu.

Bez ohledu na to, jakým způsobem je objednávka učiněna, musí každá objednávka učiněná zákazníkem v internetovém obchodě obsahovat následující údaje, aby bylo možné řádně uzavřít kupní smlouvu, vyřídit objednávku a případně ji odeslat (doručit):

 • jméno a příjmení zadavatele;
 • poštovní adresa zadavatele;
 • e-mailová adresa zadavatele;
 • DIČ (platí pouze pro podniky nakupující Zboží a je nezbytné pro vystavení správné faktury na DPH);
 • doručovací adresa;
 • telefonní číslo;
 • název, množství a cenu objednaného zboží.
 1. Prodávající potvrdí přijetí Objednávky k realizaci (nebo informuje o jejím odmítnutí) nejpozději do 24 pracovních hodin (za pracovní dobu se považuje doba od 8.00 do 17.00 hodin, pondělí až pátek, s výjimkou státních svátků) od okamžiku odeslání Objednávky Kupujícím.
 2. Objednávky mohou zadávat přihlášení uživatelé (ti, kteří mají registrovaný zákaznický účet) i hosté (ti, kteří nemají registrovaný zákaznický účet).

§ 4 Přepravní náklady a lhůta

 1. Internetový obchod odešle objednané Zboží na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři nebo uvedenou při telefonickém či e-mailovém kontaktu. Internetový obchod neprodleně informuje zákazníka, pokud zákazník nesprávně vyplnil objednávkový formulář, což může mít za následek nemožnost nebo zpoždění odeslání.
 2. Přeprava zboží je možná třemi způsoby:
  1. osobní odběr Kupujícím v prostorách Internetového obchodu nebo na jiném vhodném místě, na kterém se Internetový obchod a Kupující vzájemně dohodnou;
  2. prostřednictvím specializované kurýrní společnosti – to platí především pro Zboží standardních rozměrů, zatímco zaslání Zboží nestandardních rozměrů je dohodnuto individuálně po podání Objednávky a jejím přijetí Zákazníkem;
  3. s využitím vlastní dopravy dostupné v Internetovém obchodě – týká se především Zboží nestandardních rozměrů; v takových případech se termín dodání a náklady na něj stanoví individuálně po zadání Objednávky a po jejím přijetí Zákazníkem.
 3. Doba dodání balíčků standardní velikosti uvedená u produktu na webových stránkách obchodu je přibližná a platí pro předem zaplacené zásilky (tzv. na dobírku). Pokud Zákazník při zadávání Objednávky zvolil jinou možnost platby, je třeba připočítat dobu potřebnou pro připsání peněz na bankovní účet Internetového obchodu.
 4. Náklady na dopravu (dodání) hradí kupující v souladu s platným ceníkem nebo individuálně dohodnutou cenou, která vyplývá z dodání zboží nestandardních rozměrů. Výše poplatku za dopravu (doručení) závisí na velikosti zakoupeného Zboží, volbě způsobu platby a způsobu doručení nebo na individuální dohodě mezi Internetovým obchodem a Kupujícím. Ceník přepravních nákladů pro Zboží standardních rozměrů je zpravidla k dispozici na webových stránkách obchodu wooden-pools.eu.

§ 5 Platby

 1. Na každé prodané zboží musí být vystaven doklad o nákupu ve formě daňového dokladu nebo osobní prodejní faktury.
 2. Zákazníci internetového obchodu mají k dispozici tyto platební metody:
  1. platba na dobírku,
  2. tradičním bankovním převodem na bankovní účet Obchodu, který je k dispozici na internetových stránkách Obchodu a v e-mailové zprávě zaslané Kupujícímu s potvrzením přijetí Objednávky ke zpracování;
  3. elektronická platba Tpay (Krajowy Integrator Płatności S.A.).https://tpay.com/
 3. Poskytovatel služeb může vyloučením omezit dostupnost některých platebních metod pro vybrané Zboží.

§ 6 Převzetí zboží

 1. Dodávky Zboží zakoupeného v Internetovém obchodě se uskutečňují na území Polské republiky.
 2. Zákazník by měl před potvrzením převzetí zásilky od dodavatele zkontrolovat, zda nedošlo k poškození obalu během přepravy. Kupující by měl věnovat zvláštní pozornost stavu bezpečnostních pásek a pečetí na zásilce. Pokud se stane, že je obal zásilky poškozen a/nebo pásky a pečetě zajišťující obsah zásilky rovněž vykazují známky roztržení nebo jiného poškození, měl by zákazník odmítnout zásilku převzít a poté za přítomnosti kurýra (dodavatele) požadovat sepsání protokolu o škodě a neprodleně kontaktovat internetový obchod, aby tuto skutečnost nahlásil prodávajícímu a vysvětlil situaci. Pokud naopak Zákazník zanedbá kontrolu přijaté zásilky, zda nedošlo k poškození obalu a obsahu v souladu s Objednávkou, musí Zákazník počítat s tím, že bude ztíženo nebo znemožněno vyřízení reklamace dodavateli, tedy Dodavateli. kurýrní společnost nebo dopravce.

§ 7 Odstoupení od smlouvy

 1. Při uzavírání smlouvy na dálku má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to písemným prohlášením. Toto právo je časově omezené a trvá 14 dní podle ustanovení čl. 27 zákona ze dne 30. května 2014 O právech spotřebitelů (Zák. 2014, položka. 827 ve znění pozd. předpisů). Tato lhůta se počítá ode dne dodání Zboží, a pokud se Smlouva týká poskytnutí služby, počítá se tato lhůta ode dne uzavření Smlouvy. Lhůta 14 dnů navíc nesmí být překročena a k jejímu dodržení postačí zaslání uvedeného prohlášení před jejím uplynutím.
 2. Právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku se vztahuje pouze na spotřebitelský prodej, tj. mohou jej uplatnit pouze fyzické osoby, které kupují Zboží výhradně pro vlastní potřebu s vyloučením profesní a/nebo podnikatelské činnosti.
 3. Zboží vrácené na základě odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku bude Prodávajícím přijato pouze v případě, že bude zasláno zpět zcela kompletní, bez poškození a bez jakýchkoli známek používání, s výjimkou těch, které indikují kontrolní ověření stavu a účinnosti Zboží.
 4. Ustanovení výše uvedeného zákona stanoví, že úhrada není možná v případech uvedených v čl. 38 zákona o právech spotřebitelů ( Zák. 2014, pol. 827 ve znění pozd. předpisů).
 5. Pokud se spotřebitel rozhodne uplatnit právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku, mělo by být vrácené zboží zasláno zpět na náklady spotřebitele na adresu sídla poskytovatele služeb.
 6. Při zasílání Zboží ve zpětné zásilce by měl Spotřebitel přiložit písemné prohlášení o odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku a číslo bankovního účtu, aby mu mohl Internetový obchod vrátit platbu.
 7. Internetový obchod zkontroluje vrácené Zboží (spolu s prohlášením o odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku) do 14 pracovních dnů od jeho obdržení. Pokud Prodávající považuje vrácené Zboží za zcela kompletní, nepoškozené a beze stop používání, s výjimkou těch, které ukazují na kontrolní kontrolu stavu a účinnosti Zboží, vystaví opravnou fakturu. Originál a kopie opravné faktury budou poté zaslány spotřebiteli dopisem; spotřebitel by měl po obdržení podepsanou kopii faktury vrátit prodávajícímu. Po obdržení podepsané kopie vrátí prodávající platbu do 14 pracovních dnů na předem uvedený bankovní účet spotřebitele.

§ 8 Reklamační řízení

 1. Na výrobky dostupné v internetovém obchodě wooden-pools.eu posiadają se vztahuje záruka výrobce, dovozce nebo prodejce, která je platná na celém území Polské republiky.
  Záruční doba každého Produktu nabízeného Obchodem je uvedena v jeho popisu na stránce nebo podstránce Internetového obchodu. Úplné podmínky záruky jsou uvedeny na zvláštním formuláři záruky, který vystavuje ručitel. Na výrobky dostupné v internetovém obchodě se vztahuje záruka, kterou obvykle poskytuje servis výrobce. Adresy servisu najdete na tištěném záručním listu, který je přiložen ke každému nabízenému výrobku a na webových stránkách výrobců. Kupující má možnost zahájit reklamační řízení prostřednictvím prodávajícího a s jeho pomocí.
 2. Poskytovatel služeb je povinen do 14 dnů od obdržení výrobku zaslaného kupujícím prošetřit reklamaci, zjistit její oprávněnost a vyrozumět o tom kupujícího telefonicky, elektronickou komunikací nebo dopisem.
 3. Pokud poskytovatel služeb záruku poskytl, měl by být výrobek zaslán zpět na náklady a adresu poskytovatele služeb.
 4. Výrobek, který byl opraven v rámci záruky, bude zaslán na náklady poskytovatele služeb.
 5. Pokud Zboží není v souladu s Kupní smlouvou, Kupující zašle reklamované Zboží zpět na náklady Poskytovatele služeb a přiloží dopis, ve kterém uvede a specifikuje rozsah a druh nesouladu v souladu s ustanoveními zákona ze dne 30. května 2014 O právech spotřebitelů (Zák. 2014, položka. 827 ve znění pozd. předpisů).
 6. Zákazník může ztratit svá práva uvedená ve výše uvedeném zákoně, pokud neoznámí Internetovému obchodu nesoulad Zboží s Kupní smlouvou před uplynutím 2 měsíců od zjištění nesouladu Zboží.
 7. Pro dodržení dvouměsíční lhůty je třeba zaslat poskytovateli služeb písemné oznámení před uplynutím lhůty. Pokud se nejednalo o prodej spotřebiteli, ale o prodej podnikatelskému subjektu, použijí se ustanovení čl. 556-576 občanského zákoníku ( Zák. 1964, č. 16, pol. 93 ve znění pozd. předpisů).

§ 9 Zásady ochrany osobních údajů a ochrana osobních údajů

 1. Poskytovatel služeb je správcem databází osobních údajů, které zákazníci zadávají do internetového obchodu v rámci nákupního procesu.
 2. Osobní údaje získané obchodem se používají výhradně k řádnému plnění prodejních smluv. Jako takové mohou být předány subjektům odpovědným za dodání a přepravu Zboží, které Zákazník zakoupil, a v případě nákupu na splátky mohou být osobní údaje Zákazníků předány institucím, které nákup úvěrují. Každý zákazník má právo na přístup k obsahu svých osobních údajů, jakož i právo na jejich opravu v souladu se zákonem ze dne 21. února 2019. o změně některých zákonů v souvislosti se zajištěním uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) U. 2019, pol. 730. Zákazník poskytuje své osobní údaje obchodu informovaně a dobrovolně.

§ 10 Závěrečná ustanovení

 1. V otázkách, které nejsou upraveny v tomto nařízení, je třeba odkázat na právní předpisy stanovené v zákoně ze dne 30. května 2014 o ochraně práv spotřebitelů ( Zák. 2014, pol. 827 ve znění pozdějších předpisů) a zákona ze dne 23. dubna 1964 Občanský zákoník (Úř. Zák. 1964, č. 16, pol. 93 ve znění pozd. předpisů).
 2. Veškeré spory vzniklé při uplatňování těchto obchodních podmínek a v souvislosti s plněním smluv uzavřených mezi internetovým obchodem a zákazníky budou řešeny věcně a místně příslušným soudem podle ustanovení zákona ze dne 17. listopadu 1964 Občanský soudní řád ( Zák. 1964, č. 43 bod 296 ve znění pozdějších předpisů).https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19640430296
 3. Poskytovatel služeb je oprávněn provádět přiměřené změny těchto obchodních podmínek, přičemž v případě smluv uzavřených mezi stranami před změnou obchodních podmínek se použijí ustanovení verze obchodních podmínek platných v době zadání objednávky zákazníkem v internetovém obchodě.

Datum zveřejnění těchto předpisů – 05. října 2022.