VRÁCENÍ – ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY UZAVŘENÉ NA DÁLKU

  1. Při uzavírání smlouvy na dálku má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to písemným prohlášením. Toto právo je časově omezené a trvá 14 dní podle ustanovení čl. 27 zákona ze dne 30. května 2014 O právech spotřebitelů (Zák. 2014, položka. 827 ve znění pozd. předpisů). Tato lhůta se počítá ode dne dodání Zboží, a pokud se Smlouva týká poskytnutí služby, počítá se tato lhůta ode dne uzavření Smlouvy. Lhůta 14 dnů navíc nesmí být překročena a k jejímu dodržení postačí zaslání uvedeného prohlášení před jejím uplynutím.
  2. Právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku se vztahuje pouze na spotřebitelský prodej, tj. mohou jej uplatnit pouze fyzické osoby, které kupují Zboží výhradně pro vlastní potřebu s vyloučením profesní a/nebo podnikatelské činnosti.
  3. Zboží vrácené na základě odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku bude Prodávajícím přijato pouze v případě, že bude zasláno zpět zcela kompletní, bez poškození a bez jakýchkoli známek používání, s výjimkou těch, které indikují kontrolní ověření stavu a účinnosti Zboží.
  4. Ustanovení výše uvedeného zákona stanoví, že vrácení není možné v případech uvedených v 38 zákona o právech spotřebitelů (Úř. Věst. 2014, vložka 827 ve znění pozd. předpisů).
  5. Pokud se spotřebitel rozhodne uplatnit právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku, mělo by být vrácené zboží zasláno zpět na náklady spotřebitele na adresu sídla poskytovatele služeb.
  6. Při zasílání Zboží ve zpětné zásilce by měl Spotřebitel přiložit písemné prohlášení o odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku a číslo bankovního účtu, aby mu mohl Internetový obchod vrátit platbu.
  7. Internetový obchod zkontroluje vrácené Zboží (spolu s prohlášením o odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku) do 14 pracovních dnů od jeho obdržení. Pokud Prodávající považuje vrácené Zboží za zcela kompletní, nepoškozené a beze stop používání, s výjimkou těch, které ukazují na kontrolní kontrolu stavu a účinnosti Zboží, vystaví opravnou fakturu. Originál a kopie opravné faktury budou poté zaslány spotřebiteli dopisem; spotřebitel by měl po obdržení podepsanou kopii faktury vrátit prodávajícímu. Po obdržení podepsané kopie vrátí prodávající platbu do 14 pracovních dnů na předem uvedený bankovní účet spotřebitele.

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY UZAVŘENÉ NA DÁLKU

Internetový obchod domkysauny.cz

„A&M“ RZEPA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
adresa sídla: ul. Szkolna 98, 32-641 Przeciszów
DIČ: 5492440516 REGON: 360835409 KRS: 0000544909

Dovolím si Vás informovat, že se rozhoduji uplatnit svá spotřebitelská práva podle zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů (Úř. Věst. 2014, vložka 827, ve znění pozdějších předpisů) a odstoupit od smlouvy o prodeji na dálku bez udání důvodu, pokud jde o níže uvedené výrobky:

  1. …………………………………………………………………………………………
  2. …………………………………………………………………………………………
  3. …………………………………………………………………………………………

Datum přijetí výrobku (výrobků) od dodavatele:

Jméno a příjmení: ……………………………………………………..

Poštovní adresa: …………………………………………………

Telefonní číslo: …………………………………………………….

E-mail: …………………………………………………..

Č. bankovního účtu spotřebitele: …………………………………………..

Prohlašuji, že při vrácení výrobku(ů) je výrobek(y) zcela kompletní, nepoškozený(é) a nenese žádné známky používání, kromě těch, které ukazují na kontrolu stavu a účinnosti výrobku(ů), a že vrácení bude provedeno na mé náklady.

Žádám o vrácení platby ve formě ………………………….

Rovněž prohlašuji, že jsem byl/a informován/a a jsem si vědom/a, že v případě neuvedení formy platby za produkty mi Obchod vrátí finanční prostředky v totožné formě, v jaké jsem platbu provedl/a.

Datum a podpis spotřebitele: ………………………………………