VRÁTENIE – ODSTÚPENIE OD ZMLUVY NA DIAĽKU

  1. Spotrebiteľ má pri uzatváraní zmluvy na diaľku právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu, a to prostredníctvom potrebného písomného vyhlásenia. Toto právo je časovo obmedzené a trvá 14 dní v súlade s ustanoveniami článku 27 zákona o právach spotrebiteľov z 30. mája 2014 (Z. z z roku2014, položka 827 v znení neskorších predpisov). Lehota sa počíta odo dňa dodania Tovaru, a ak sa Zmluva týka poskytnutia služby, lehota sa počíta odo dňa uzavretia Zmluvy. Okrem toho lehota 14 dní nie je prekročiteľná a na jej dodržanie postačuje zaslanie uvedeného vyhlásenia pred jej uplynutím.
  2. Právo na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku sa vzťahuje len na spotrebiteľský predaj, t. j. môžu ho uplatniť len fyzické osoby, ktoré nakupujú Tovar výlučne pre vlastnú potrebu s vylúčením profesionálnej a/alebo podnikateľskej činnosti.
  3. Tovar vrátený na základe odstúpenia od zmluvy uzavretej na diaľku bude Predávajúcim akceptovaný len vtedy, ak bude zaslaný späť úplne kompletný, bez poškodenia a bez akýchkoľvek stôp používania, s výnimkou tých, ktoré indikujú kontrolu stavu a technickej spôsobilosti Tovaru.
  4. V ustanoveniach uvedeného zákona sa uvádza, že vrátenie nie je možné v prípadoch uvedených v čl. 38 zákona o právach spotrebiteľov (z. z roku 2014, položka 827 v znení neskorších predpisov).
  5. Ak sa spotrebiteľ rozhodne uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku, vrátený Tovar by mal byť zaslaný späť na náklady spotrebiteľa na adresu sídla poskytovateľa služieb.
  6. Pri zasielaní Tovaru v rámci spätnej zásielky by mal Spotrebiteľ priložiť písomné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy uzavretej na diaľku a číslo bankového účtu, aby mu mohol Internetový obchod vrátiť platbu.
  7. Internetový obchod skontroluje vrátený Tovar (spolu s vyhlásením o odstúpení od zmluvy uzavretej na diaľku) do 14 pracovných dní od jeho prijatia. Ak Predávajúci považuje vrátený Tovar za úplne kompletný, nepoškodený a bez akýchkoľvek stôp používania, okrem tých, ktoré poukazujú na kontrolnú kontrolu stavu a technickej spôsobilosti Tovaru, vystaví opravnú faktúru. Originál a kópia opravnej faktúry budú následne zaslané spotrebiteľovi listom; spotrebiteľ by mal po jej doručení vrátiť podpísanú kópiu faktúry predávajúcemu. Po prijatí podpísanej kópie predávajúci vráti platbu na vopred uvedený bankový účet spotrebiteľa do 14 pracovných dní.

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY NA DIAĽKU

Internetový obchod wooden-pools.eu

„A&M“ RZEPA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
adresa sídla: ul. Szkolna 98, 32-641 Przeciszów
NIP: 5492440516 REGON: 360835409 KRS: 0000544909

Dovoľujem si Vás informovať, že som sa rozhodol uplatniť svoje spotrebiteľské práva podľa zákona o právach spotrebiteľov z 30. mája 2014 (Z. z. z roku 2014, položka 827, v znení neskorších predpisov) a odstúpiť od zmluvy o predaji uzatvorenej na diaľku bez uvedenia dôvodu v súvislosti s nižšie uvedenými výrobkami:

  1. …………………………………………………………………………………………
  2. …………………………………………………………………………………………
  3. …………………………………………………………………………………………

Dátum prijatia výrobku (výrobkov) od dodávateľa: ……………………………………………………..

Meno a priezvisko: ………………………………………………………………………………

Poštová adresa : ………………………………………………………………………………

Telefónne číslo: ………………………………………………………………………………

E-mail: ………………………………………………………………………………………..

Číslo bankového účtu spotrebiteľa: ……………………………………………………….

Vyhlasujem, že pri vrátení výrobkuje výrobokúplne kompletný, nepoškodený a nenesie žiadne známky používania, okrem tých, ktoré poukazujú na kontrolu stavu a účinnosti výrobku, a že vrátenie bude na moje náklady.

Žiadam o vrátenie platby vo forme ……………………………………………………………..

Zároveň vyhlasujem, že som bol/a informovaný/á a som si vedomý/á toho, že v prípade neuvedenia formy platby za výrobky Obchod vráti finančné prostriedky v rovnakej forme, v akej som platbu uskutočnil/a.

Dátum a podpis spotrebiteľa: …………………………………………………………………