Všeobecné obchodné podmienky predaja v internetovom obchode wooden-pools.eu s využitím komunikačných kanálov na diaľku a poskytovaním elektronických služieb

Všeobecné obchodné podmienky obsahujú pravidlá nakupovania v internetovom obchode, ktorý predávajúci prevádzkuje a sprístupňuje verejnosti na internetovej doméne wooden-pools.eu.

Predávajúcim je „A&M“ RZEPA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, NIP: 5492440516, REGON: 360835409, KRS: 0000544909, sídlo: ul. Szkolna 98, 32-641 Przeciszów.

§ 1 Definície

 1. Všeobecné obchodné podmienky – odkazuje na tento dokument, ktorý upravuje rozsah služieb poskytovaných elektronickými prostriedkami a na ktorý sa odvoláva článok 8 zákona z 18. júla 2002 o poskytovaní služieb elektronickými prostriedkami ( Zbierkazákonov z roku 2002, č. 144, položka 1204, v znení neskorších predpisov).
 2. Zákazník – je fyzická osoba (ďalej aj ako kupujúci), ktorá dovŕšila vek 13 rokov, pričom v prípade osoby mladšej ako 18 rokov je potrebný súhlas jej zákonného zástupcu. Zákazníkom môže byť aj právnická osoba alebo organizačná zložka bez všeobecného postavenia právnickej osoby (ak im však osobitné predpisy priznávajú právnu subjektivitu), ktorá vykoná jednoznačné úkony, z ktorých vyplýva, že bola zadaná Objednávka, alebo využije iné služby poskytované Internetovým obchodom (týka sa aj Spotrebiteľa).
 3. Predmetom transakcie sú všetky tovary a služby uvedené a opísané na webovej stránke internetového obchodu. Na druhej strane predávajúci vynakladá maximálne úsilie a zabezpečuje, aby ponuka zobrazená na webovej stránke bola aktuálna a zodpovedala skutočnému stavu. V prípade nedostupnosti vybraných produktov alebo služieb sa predávajúci zaväzuje bezodkladne informovať kupujúceho o takejto situácii telefonicky alebo e-mailom.
 4. Tovar – znamená akúkoľvek hnuteľnú vec, ktorá je predmetom kúpnej zmluvy.
 5. Doplnková služba – je druh služby, ktorú Poskytovateľ služieb poskytuje Zákazníkovi s výnimkou Internetového obchodu, ale súvisí s povahou ponúkaných a predávaných produktov.
 6. Produkt – znamená všetok Tovar a Doplnkové služby určené na predaj/poskytovanie a zobrazené na webových stránkach Internetového obchodu.
 7. Kúpna zmluva – znamená zmluvu o predaji výrobkov v zmysle Občianskeho zákonníka (Zbierka zákonov 1964, č. 16, položka 93, v znení neskorších predpisov), ktorá sa uzatvára medzi poskytovateľom služieb a klientom prostredníctvom komunikácie na diaľku vrátane telefonického kontaktu.
 8. Internetový obchod wooden-pools.eu (tiež označovaný ako Obchod, Internetový obchod) – znamená online službu dostupnú na wooden-pools.eu, ktorá umožňuje Zákazníkovi nákup ponúkaných Produktov.
 9. Poskytovateľ služieb – znamená spoločnosť „A&M“ RZEPA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA so sídlom 32-641 Przeciszów, u Szkolna 98, NIP: 5492440516, REGON: 360835409, zapísaná v registri podnikateľov vedenom Okresným súdom pre Krakov Śródmieście v Krakove, 12. obchodné oddelenie, pod číslom KRS: 0000544909, e-mail: office@wooden-pools.eu, ktorá je zároveň vlastníkom internetového obchodu wooden-pools.eu.
 10. Strana – znamená Poskytovateľa služieb aj Zákazníka.
 11. Stránka obchodu – znamená akúkoľvek webovú stránku (alebo podstránku) zobrazenú na adrese (doméne) wooden-pools.eu

§ 2 Všeobecné zásady

 1. Aby mohol Kupujúci úspešne zadať Objednávku v tomto Internetovom obchode, je potrebné, aby pri zadávaní Objednávky kumulatívne vykonal také úkony, ako je prečítanie týchto Všeobecných obchodných podmienok a akceptovanie ustanovení obsiahnutých vo Všeobecných obchodných podmienkach.
 2. Internetový obchod wooden-pools.eu sa zaoberá maloobchodným predajom prostredníctvom internetu.
 3. Každý výrobok dostupný v ponuke internetového obchodu wooden-pools.eu je úplne nový, originálne zabalený, bez fyzických a právnych chýb a bol legálne uvedený na poľský trh v súlade so zákonmi platnými na území Poľskej republiky.

§ 3 Zadávanie objednávok

 1. Zadanie objednávky zákazníkom je možné prostredníctvom interaktívneho formulára, ktorý je k dispozícii na prispôsobenej stránke/podstránke internetového obchodu. V objednávke na miesto určené Zákazníkom sa okrem iného uvádzajú a informujú parametre ako druh Tovaru, cena alebo množstvo (počet kusov).
 2. Ak Zákazník správne zadá Objednávku, Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Zákazníka informáciu o zadanej Objednávke. Dôležité je, že tieto informácie nie sú potvrdením ponuky Zákazníka. Je to len informácia o tom, že predávajúci dostal objednávku.
 3. Ďalším krokom je postup overenia, či je možné predloženú objednávku prijať na plnenie. Ak Predávajúci zistí, že predloženú Objednávku nie je možné vybaviť, bezodkladne zašle na e-mailovú adresu Zákazníka informáciu o odmietnutí prijatia predloženej Objednávky na vybavenie.
 4. V prípade, že predávajúci prijme objednávku od Zákazníka, bezodkladne zašle zákazníkovi e-mailom správu, v ktorej ho informuje o tom, že objednávka bola prijatá a že sa začal proces plnenia. Len čo zákazník dostane takéto vyjadrenie (schválenie a začatie spracovania), je medzi zmluvnými stranami, t. j. kupujúcim a poskytovateľom služieb, uzavretá zmluva o predaji na diaľku.
 5. Ak nastane situácia, že Zákazník je Spotrebiteľ, Predávajúci je povinný najneskôr v čase dodania Tovaru Spotrebiteľovi potvrdiť skutočnosť uzavretia Zmluvy o predaji na diaľku spolu s dohodnutými obchodnými podmienkami výlučne na trvanlivom nosiči.
 6. Objednávky v internetovom obchode wooden-pools.eu je možné uskutočniť ľubovoľným spôsobom, ktorý si zákazník vyberie z nasledujúcich:
  1. prostredníctvom IT systému na webových stránkach Internetového obchodu wooden-pools.eu a e-mailom;
  2. telefonickým kontaktom na čísle uvedenom pre zadávanie objednávok (alebo na všeobecnom čísle), ktoré je uvedené na webovej stránke internetového obchodu.

Bez ohľadu na to, akým spôsobom je Objednávka zadaná, musí každá Objednávka zadaná Zákazníkom v Internetovom obchode obsahovať nasledujúce údaje, ktoré umožnia riadne uzatvorenie Kúpnej zmluvy, realizáciu Objednávky a prípadné odoslanie (doručenie):

 • meno riaditeľa;
 • poštovú adresu kupujúceho;
 • e-mailovú adresu kupujúceho;
 • číslo DPH (platí len pre podniky, ktoré nakupujú Tovar, a je potrebné na vystavenie správnej faktúry DPH);
 • adresa na doručenie;
 • telefónne číslo;
 • názov, množstvo a cenu objednaného tovaru.
 1. Predávajúci potvrdí prijatie Objednávky na realizáciu (alebo informuje o jej odmietnutí) najneskôr do 24 pracovných hodín (za pracovný čas sa považuje čas od 8.00 do 17.00 hod., pondelok až piatok, okrem štátnych sviatkov) od momentu odoslania Objednávky Kupujúcim.
 2. Objednávky môžu zadávať prihlásení používatelia (používatelia s registrovaným zákazníckym účtom), ako aj hostia (používatelia bez registrovaného zákazníckeho účtu).

§ 4 Prepravné náklady a termín

 1. Internetový obchod odosiela objednaný Tovar na adresu uvedenú v Objednávkovom formulári alebo uvedenú počas telefonického kontaktu, prípadne e-mailom. Internetový obchod bezodkladne informuje Zákazníka, ak Zákazník nesprávne vyplnil objednávkový formulár, čo môže mať za následok nemožnosť alebo oneskorenie odoslania.
 2. Preprava Tovaru je možná tromi spôsobmi:
  1. osobný odber Kupujúcim v priestoroch Internetového obchodu alebo na inom vhodnom mieste, na ktorom sa Internetový obchod a Kupujúci vzájomne dohodnú;
  2. prostredníctvom špecializovanej kuriérskej spoločnosti – to platí predovšetkým pre Tovar štandardných rozmerov, zatiaľ čo odoslanie Tovaru neštandardných rozmerov sa dohodne individuálne po odoslaní Objednávky a jej akceptovaní Zákazníkom;
  3. s využitím vlastnej dopravy dostupnej v Internetovom obchode – sa týka predovšetkým Tovaru neštandardných rozmerov; v takýchto prípadoch sa termín dodania a náklady naň určujú individuálne po zadaní Objednávky a po jej akceptácii Zákazníkom.
 3. Dodacia lehota pre balíky štandardnej veľkosti uvedená pri produkte zobrazenom na webovej stránke internetového obchodu je približná a vzťahuje sa na zásielku po zaplatení vopred (tzv. „dobierka“). Ak si zákazník pri zadávaní objednávky zvolil inú možnosť platby, pripočíta sa čas potrebný na pripísanie finančných prostriedkov na bankový účet internetového obchodu.
 4. Náklady na dopravu (dodanie) hradí Kupujúci v súlade s platným cenníkom alebo individuálne stanovenou cenou, ktorá vyplýva z dodania Tovaru neštandardných rozmerov. Výška poplatku za dopravu (doručenie) závisí od veľkosti zakúpeného Tovaru, výberu spôsobu platby a spôsobu doručenia alebo individuálnych dohôd medzi Internetovým obchodom a Kupujúcim. Cenník prepravných nákladov pre Tovar štandardných rozmerov je všeobecne dostupný na webovej stránke internetového obchodu wooden-pools.eu.

§ 5 Platby

 1. Na každý predaný Tovar sa vystaví doklad o kúpe vo forme daňového dokladu alebo osobnej predajnej faktúry.
 2. Zákazníci internetového obchodu majú k dispozícii tieto spôsoby platby:
  1. platba na dobierku,
  2. tradičným bankovým prevodom na bankový účet Obchodu, ktorý je k dispozícii na internetovej stránke Obchodu a v e-maile zaslanom Kupujúcemu s potvrdením prijatia Objednávky na spracovanie;
  3. elektronická platba Tpay (Krajowy Integrator Płatności S. A.).
 3. Poskytovateľ služieb môže vylúčením obmedziť dostupnosť určitých spôsobov platby za vybraný Tovar.

§ 6 Príjem tovaru

 1. Dodávky Tovaru zakúpeného v Internetovom obchode sa uskutočňujú na území Poľskej republiky.
 2. Zákazník by mal pred potvrdením prevzatia zásielky od dodávateľa skontrolovať, či nedošlo k poškodeniu obalu počas prepravy. Zákazník by mal venovať osobitnú pozornosť stavu bezpečnostných pások a plomb na zásielke. Ak sa stane, že obal zásielky je poškodený a/alebo aj pásky a plomby zabezpečujúce obsah zásielky vykazujú známky pretrhnutia alebo iného poškodenia, zákazník by mal odmietnuť zásielku prevziať a následne v prítomnosti kuriéra (dodávateľa) požiadať o spísanie zápisu o škode a bezodkladne kontaktovať internetový obchod, aby túto skutočnosť oznámil predávajúcemu a vysvetlil situáciu. Ak zákazník zanedbá kontrolu prijatej zásielky z hľadiska možného poškodenia obalu a obsahu v súlade s objednávkou, mal by počítať s ťažkosťami alebo nemožnosťou vybavenia reklamácie zo strany dodávateľa, t. j. kuriérskej spoločnosti alebo dopravcu.

§ 7 Odstúpenie od zmluvy

 1. Spotrebiteľ má pri uzatváraní zmluvy na diaľku právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu, a to prostredníctvom potrebného písomného vyhlásenia. Toto právo je časovo obmedzené a trvá 14 dní v súlade s ustanoveniami článku 27 zákona o právach spotrebiteľov z 30. mája 2014 (Z. z. z roku 2014, položka 827 v znení neskorších predpisov). Lehota sa počíta odo dňa dodania Tovaru, a ak sa Zmluva týka poskytnutia služby, lehota sa počíta odo dňa uzavretia Zmluvy. Okrem toho, lehota 14 dní nie je prekročiteľná a na jej dodržanie postačuje zaslanie uvedeného vyhlásenia pred jej uplynutím.
 2. Právo na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku sa vzťahuje len na spotrebiteľský predaj, t. j. môžu ho uplatniť len fyzické osoby, ktoré nakupujú Tovar výlučne pre vlastnú potrebu s vylúčením profesionálnej a/alebo podnikateľskej činnosti.
 3. Tovar vrátený na základe odstúpenia od zmluvy uzavretej na diaľku bude Predávajúcim akceptovaný len vtedy, ak bude zaslaný späť úplne kompletný, bez poškodenia a bez akýchkoľvek stôp používania, s výnimkou tých, ktoré indikujú kontrolu stavu a technickej spôsobilosti Tovaru.
 4. V ustanoveniach uvedeného zákona sa uvádza, že vrátenie nie je možné v prípadoch uvedených v článku 38 zákona o právach spotrebiteľov ( z. z roku 2014, položka 827 v znení neskorších predpisov).
 5. Ak sa spotrebiteľ rozhodne uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku, vrátený Tovar by mal byť zaslaný späť na náklady spotrebiteľa na adresu sídla poskytovateľa služieb.
 6. Pri zasielaní Tovaru v rámci spätnej zásielky by mal Spotrebiteľ priložiť písomné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy uzavretej na diaľku a číslo bankového účtu, aby mu mohol Internetový obchod vrátiť platbu.
 7. Internetový obchod skontroluje vrátený Tovar (spolu s vyhlásením o odstúpení od zmluvy uzavretej na diaľku) do 14 pracovných dní od jeho prijatia. Ak Predávajúci považuje vrátený Tovar za úplne kompletný, nepoškodený a bez akýchkoľvek stôp používania, okrem tých, ktoré poukazujú na kontrolu stavu a technickej spôsobilosti Tovaru, vystaví opravnú faktúru. Originál a kópia opravnej faktúry budú následne zaslané spotrebiteľovi listom; spotrebiteľ by mal po jej doručení vrátiť podpísanú kópiu faktúry predávajúcemu. Po prijatí podpísanej kópie predávajúci vráti platbu na vopred uvedený bankový účet spotrebiteľa do 14 pracovných dní.

§ 8 Postup pri podávaní reklamácie

 1. Výrobky dostupné v internetovom obchode wooden-pools.eu pospos majúzáruku výrobcu, dovozcu alebo predajcu platnú na celom území Poľskej republiky. Záručná doba každého výrobku ponúkaného v obchode je uvedená v jeho popise na webovej stránke alebo podstránke internetového obchodu. Úplné podmienky záruky sú uvedené na osobitnom záručnom formulári, ktorý vydáva ručiteľ. Na výrobky dostupné v internetovom obchode sa vzťahuje záruka, ktorú zvyčajne poskytuje servis výrobcu. Adresy servisných stredísk nájdete na tlačenom záručnom liste, ktorý je súčasťou každého ponúkaného výrobku, a na webových stránkach výrobcov. Kupujúci má možnosť začať reklamačné konanie prostredníctvom predávajúceho a s jeho pomocou.
 2. Poskytovateľ služieb je povinný do 14 dní od prijatia výrobku zaslaného kupujúcim prešetriť reklamáciu, určiť jej opodstatnenosť a informovať o tom kupujúceho telefonicky, elektronickou komunikáciou alebo listom.
 3. Ak poskytovateľ služieb poskytol záruku, výrobok by mal byť zaslaný späť na náklady a adresu poskytovateľa služieb.
 4. Výrobok, ktorý bol opravený v rámci záruky, sa zašle na náklady poskytovateľa služieb.
 5. Ak Tovar nie je v súlade s kúpnou zmluvou, Kupujúci zašle reklamovaný Tovar späť na náklady Poskytovateľa služieb a priloží k nemu list, v ktorom uvedie a špecifikuje rozsah a druh nesúladu v súlade s ustanoveniami zákona o právach spotrebiteľov z 30. mája 2014 ( Z. z. z roku2014, položka 827 v znení neskorších predpisov).
 6. Zákazník môže stratiť svoje práva uvedené vo vyššie uvedenom zákone, ak neoznámi Internetovému obchodu nesúlad Tovaru s Kúpnou zmluvou pred uplynutím 2 mesiacov od zistenia nesúladu Tovaru.
 7. Na dodržanie dvojmesačnej lehoty je potrebné zaslať poskytovateľovi služieb písomné oznámenie pred uplynutím tejto lehoty. Ak sa predaj neuskutočnil spotrebiteľovi, ale podnikateľskému subjektu, ustanovenia článkov 556-576 Občianskeho zákonníka (Z. z. z roku1964, č. 16, položka 93 v znení neskorších predpisov ) sa vylučujú.

§ 9 Pravidlá ochrany osobných údajov

 1. Poskytovateľ služieb je správcom databáz osobných údajov, ktoré zákazníci poskytujú internetovému obchodu v rámci nákupného procesu.
 2. Osobné údaje získané obchodom sa používajú výlučne na riadne plnenie kúpnych zmlúv. Preto môžu byť odovzdané subjektom zodpovedným za dodanie a prepravu Tovaru zakúpeného Zákazníkom a v prípade nákupu na splátky môžu byť osobné údaje Zákazníkov odovzdané inštitúciám, ktoré nákup úverujú. Každý zákazník má právo na prístup k obsahu svojich osobných údajov, ako aj na ich opravu v súlade so zákonom z 21. februára 2019 o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti so zabezpečením uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) z. z roku 2019, položka 730. Zákazník poskytuje svoje osobné údaje obchodu informovaným a dobrovoľným spôsobom.

§ 10 Záverečné ustanovenia

 1. V otázkach, ktoré nie sú upravené v týchto všeobecných obchodných podmienkach, je potrebné odkázať na právne predpisy uvedené v zákone z 30. mája 2014 o ochrane práv spotrebiteľov (Z. z. z roku2014, položka 827 v znení neskorších predpisov) a v zákone z 23. apríla 1964 Občiansky zákonník (Z. z. z roku 1964, č. 16, položka 93 v znení neskorších predpisov).
 2. Všetky spory, ktoré vzniknú pri uplatňovaní týchto všeobecných obchodných podmienok a v súvislosti s plnením zmlúv uzatvorených medzi internetovým obchodom a zákazníkmi, bude riešiť súd príslušný podľa ustanovení zákona zo 17. novembra 1964 Občiansky súdny poriadok (Z. z roku 1964, č. 43, položka 296 v znení neskorších predpisov).
 3. Poskytovateľ služieb má právo primerane meniť a dopĺňať tieto Všeobecné obchodné podmienky, pričom v prípade zmlúv uzavretých medzi zmluvnými stranami pred zmenou Všeobecných obchodných podmienok sa použijú ustanovenia verzie Všeobecných obchodných podmienok platné v čase, keď zákazník zadal objednávku v internetovom obchode.

Dátum uverejnenia Všeobecných obchodných podmienok – 05. október 2022.