ZWROTY – ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

  1. Konsument, zawierając Umowę na odległość, posiada prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, składając przy tym niezbędne oświadczenie w formie pisemnej. Prawo to jest ograniczone w czasie i trwa 14 dni zgodnie z zapisami art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( U. 2014, poz. 827 ze zm.). Termin liczony jest od dnia wydania Towaru, a jeśli Umowa dotyczy świadczenia usługi, termin liczy się od dnia zawarcia Umowy. Co więcej, termin 14 dni jest nieprzekraczalny, a do jego zachowania wystarczy wysłanie wspomnianego oświadczenia przed upływem tego terminu.
  2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, czyli mogą z niego skorzystać tylko osoby fizyczne, które dokonują zakupu Towaru wyłącznie na własny użytek z wyłączeniem działalności zawodowej i/lub gospodarczej.
  3. Towar zwracany w trybie odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zostanie przyjęty przez Sprzedającego tylko wtedy, gdy zostanie odesłany w pełni kompletny, bez uszkodzeń oraz jakichkolwiek śladów użytkowania, z wyjątkiem tych, które wskazują na kontrolne sprawdzenie stanu i sprawności Towaru.
  4. Zapisy wspomnianej Ustawy określają, że zwrot nie jest możliwy w przypadkach, o których mowa w 38 ustawy o prawach konsumenta(Dz. U. 2014, poz. 827 ze zm.).
  5. Jeśli Konsument zdecyduje się na skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zwracany Towar powinien zostać odesłany na koszt Konsumenta na adres siedziby Usługodawcy.
  6. Wysyłając Towar w przesyłce zwrotnej, Konsument powinien dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość oraz numer rachunku bankowego, by Sklep Internetowy mógł zwrócić na niego zapłatę.
  7. Sklep Internetowy dokona w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zwróconego Towaru (wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość) jego sprawdzenia. Jeśli Sprzedający uzna, że zwrócony Towar jest w pełni kompletny, bez uszkodzeń oraz jakichkolwiek śladów użytkowania, z wyjątkiem tych, które wskazują na kontrolne sprawdzenie stanu i sprawności Towaru, wystawi fakturę korygującą. Następnie oryginał i kopia faktury korygującej zostaną wysłane do Konsumenta listem; Konsument, po jego otrzymaniu powinien odesłać podpisaną kopię faktury do Sprzedającego. Po otrzymaniu podpisanej kopii, Sprzedający w ciągu 14 dni roboczych dokona zwrotu zapłaty na podany wcześniej rachunek bankowy Konsumenta.

DRUK ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Sklep Internetowy wooden-pools.eu

„A&M” RZEPA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
adres siedziby: ul. Szkolna 98, 32-641 Przeciszów
NIP: 5492440516 REGON: 360835409 KRS: 0000544909

Uprzejmie informuję, że postanawiam skorzystać z przysługującego mi prawa konsumenta zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 ze zm.) i odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny w zakresie niżej wymienionych produktów:

  1. …………………………………………………………………………………………
  2. …………………………………………………………………………………………
  3. …………………………………………………………………………………………

Data odbioru produktu/-ów od dostawcy: ……………………………..………………………

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………

Adres pocztowy: ………………………………………………………………………………

Numer telefonu: ………………………………………………………………………………

E-mail: ………………………………………………………………………………………..

Nr rachunku bankowego Konsumenta: ……………………………………………………….

Oświadczam, iż zwracając produkt/-y jest w pełni kompletny, bez uszkodzeń oraz nie nosi jakichkolwiek śladów użytkowania, z wyjątkiem tych, które wskazują na kontrolne sprawdzenie stanu i sprawności produktu/-ów, a zwrot odbędzie się na mój koszt.

Wnoszę o zwrot zapłaty w formie ……………………………………………………………

Oświadczam również, że zostałem/-am poinformowany/-a i mam świadomość, iż jeżeli forma zwrotu zapłaty za produkty nie została określona, to Sklep dokona zwrotu środków w identycznej formie w jakiej dokonałem/-am zapłaty.

Data i podpis Konsumenta: …………………………………………………………………